REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ORIONSTATS z 1/02/2022

 1. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wpisów w ramach strony www.orionstats.us;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej www.orionstats.us;
  4. Strona internetowa (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod www.orionstats.us, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności wprowadzać dane graficzne lub cyfrowe dokonywanych zagrań oraz prowadzić Statystyki;
  5. Statystyki – dane zagrań, wprowadzone w formie cyfrowej lub liczbowej przez Użytkownika Serwisu Internetowego;
  6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego dostępnego pod www.orionstats.us.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Serwis internetowy, działający pod [www.orionstats.us], prowadzony jest przez właściciela, Administratora strony - VSA TRADER sp. z o.o. oraz Black Wolves Corp..
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej analizy statystyk dostępnych w ramach Serwisu internetowego;
  5. Korzystanie ze Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Edge, Chrome, Brave w zaktualizowanej wersji do bieżącego stanu, zalecanego przez dystrybutora/dewelopera/właściciela danej przeglądarki.
  6. W celu korzystania ze Serwisu internetowego użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Serwis internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu [www.orionstats.us] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  9. Informacje o statystykach, dane dotyczące zagrań wprowadzone przez Użytkownika w formie graficznej czy cyfrowej, zamieszczone na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i analizy czy komentarze, stanowią własność właściciela Serwisu www.orionstats.us i mogą być dowolnie wykorzystywane, obrabiane, upubliczniane oraz wykorzystywane w celach szkoleniowych oraz zarobkowych.

 3. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu lub poprzez założenia konta przez Administratora lub właściciela Serwisu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Administrator oraz właściciel Serwisu może pozbawić użytkownika prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik:
   1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Serwisu internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Serwisu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela.
   4. zakończył już współpracę lub szkolenie prowadzone przez właściciela strony.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela Serwisu.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla właściciela,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 4. Warunki korzystania z Serwisu internetowego.
  1. Korzystanie, prowadzenie Statystyk tradingowych oraz przechowywanie plików graficznych oraz informacji cyfrowych jest dla Użytkownika bezpłatne, w ramach szkolenia lub współpracy z właścicielem strony.
  2. Z tytułu wstawianych materiałów graficznych czy danych cyfrowych dotyczących zawieranych transakcji nie przysługuje Użytkownikowi żadne wynagrodzenie, a uzyskane Statystki maja na celu wizualizację wyników tradingowych Użytkownika oraz innych Użytkowników Serwisu internetowego.
  3. Analiza, komentarze, oceny treści wstawionych przez Użytkownika wykonane przez Administratora bądź właściciela strony mają tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, wymiany myśli, koncepcji i wolnej dyskusji i nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści w nich zawartych. Autorzy nie świadczą doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielają porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że treści prezentowane w Serwisie internetowym, nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Uczestnika. Przed zawarciem transakcji każdy powinien określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
  4. Właściciel Serwisu internetowego nie gwarantuje ciągłej dostępności do danych wprowadzanych przez użytkownika w przypadku wystąpienia sił wyższych lub zaistnienia innych czynników losowych.

 5. Uprawnienie do odstąpienia od korzystania z Serwisu internetowego.
  1. Użytkownik, w każdej chwili może skasować swoje dane osobowe znajdujące się w Serwisie internetowym składając stosowne oświadczenie na email: kontakt@vsatrader.eu

 6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
  2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać emailem na adres: [kontakt@vsatrader.eu], lub przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.vsatrader.eu/kontakt.
  4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  5. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 7. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem a Użytkownikiem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.